Γενικοί όροι συλλογικών συμβάσεων εργασίας Διπλωματούχων Ξεναγών Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων

Πεδίο εφαρμογής. Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγονται οι Διπλωματούχοι Ξεναγοί που απασχολούνται στην περιοχή Αθηνών, Πειραιώς και περιχώρων.

Όροι απασχόλησης

Α. Η εργασία του ξεναγού συνίσταται στην εκτέλεση της ξενάγησης σύμφωνα με το πρόγραμμα που κατάρτισε ο εργοδότης. Στην εργασία περιλαμβάνεται και η με οποιοδήποτε τρόπο συνοδεία των ξεναγουμένων.

Β. Στα λεωφορεία που πραγματοποιούν στο εσωτερικό εκδρομές με πρόγραμμα ξενάγησης θα επιβαίνει ξεναγός σύμφωνα με το Π.Δ. 340/2.9.96 και τη Υ. Α. 13/514584/15-29 Απριλίου 1981 (Φ.Ε.Κ. Β΄250), εκτός εάν δεν ορισθεί οποιαδήποτε μορφή συνοδείας, πλην του οδηγού του μεταφορικού μέσου.

Γ. Η έγγραφη εντολή ξενάγησης θα είναι στη διάθεση του ξεναγού προς παραλαβή στο τουριστικό γραφείο τουλάχιστον 6 ημέρες πριν την έναρξη της πολυήμερης ξενάγησης και το αργότερο 16 ώρες πριν την έναρξη της μονοήμερης ξενάγησης. Το τουριστικό γραφείο, εφόσον το επιθυμεί, μεριμνά το ίδιο για την παράδοση του εντύπου στον ξεναγό μέσα στις ίδιες ως άνω προθεσμίες.

Δ. Η εργασία αρχίζει από την εμφάνιση του ξεναγού στον προκαθορισμένο χρόνο και τόπο, για την παραλαβή των ξεναγουμένων και λήγει με την παράδοση αυτών στον προκαθορισμένο τόπο.

Ε. Ο εργοδότης οφείλει να ειδοποιεί τον ξεναγό για τον ακριβή χρόνο και τόπο παραλαβής των ξεναγουμένων, καθώς και για τις διαδρομές, το αργότερο την προηγούμενη μέρα της ξενάγησης.

ΣΤ. Όταν ο ξεναγός παραλαμβάνει ξεναγούμενους εκτός της έδρας του, η εργασία του αρχίζει με την αναχώρησή του προς συνάντηση των ξεναγουμένων και τελειώνει με την άφιξή του στον τόπο από τον οποίο αναχώρησε. Απαγορεύεται η ανάθεση στον ξεναγό της κατ' οίκον διανομής των ξεναγουμένων.

Ζ. Υπεύθυνος για την εκτέλεση της ξενάγησης, καθ 'όλη τη διάρκεια αυτής, είναι ο ξεναγός, ο οποίος ρυθμίζει, σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του εργοδότη, τη διάρκεια της ξενάγησης, τις στάσεις, διελεύσεις, διαλείμματα κλπ.

Η. Εάν η μονοήμερη ή μισής μέρας ξενάγηση αναβληθεί ή ακυρωθεί με πρωτοβουλία του ταξιδιωτικού ή τουριστικού γραφείου, ο ξεναγός δικαιούται το σύνολο της αμοιβής που αντιστοιχεί στην προγραμματισμένη ξενάγηση υπό τους όρους ότι η αναβολή αυτή δεν έχει ανακοινωθεί στον ξεναγό 14 τουλάχιστον ώρες πριν από την έναρξη της ξενάγησης και ότι ο ξεναγός δεν θα χρησιμοποιηθεί κατά την ίδια ημέρα σε άλλη ανάλογη ξενάγηση. Εάν η ακύρωση αφορά πολυήμερη ξενάγηση, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά τον ξεναγό έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της. Εάν η ενημέρωση πραγματοποιηθεί 5 ή 4 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της ξενάγησης ο ξεναγός δικαιούται το 60% του συνόλου της αμοιβής που αντιστοιχεί στην προγραμματισμένη ξενάγηση. Αν η ενημέρωση πραγματοποιηθεί 3, 2 ή 1 ημέρα πριν από την ημερομηνία έναρξης της ξενάγησης ο ξεναγός δικαιούται το 100% του συνόλου της αμοιβής.

Θ. Απαγορεύεται η ξενάγηση σε γλώσσα που δεν αναγράφεται στην άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, καθώς και η ξενάγηση από τον ίδιο ξεναγό, σε τρεις (3) ή περισσότερες γλώσσες, κατά την ξενάγηση.

Ι. Απαγορεύεται η ξενάγηση περισσοτέρων από πενήντα (50) ατόμων από ένα ξεναγό. Για περισσότερους ξεναγούμενους ο εργοδότης οφείλει να προσλάβει τον ανάλογο αριθμό ξεναγών.

Κ. Δεν επιτρέπεται σε ολοήμερη ξενάγηση διαδρομή μεγαλύτερη από 500χλμ.

Λ. Ημέρες μεταφοράς είναι εκείνες που ο ξεναγός ταξιδεύει προς τον τόπο που θα παραλάβει τους ξεναγουμένους ή επιστρέφει από τον τόπο που τους παρέδωσε. Οι δαπάνες μεταφοράς του ξεναγού, γευμάτων και πρωινού, καθώς και διανυκτερεύσεων, από την αρχή της μεταφοράς μέχρι το τέλος της ξενάγησης ή από το τέλος της ξενάγησης μέχρι τη μεταφορά του ξεναγού, για την επιστροφή του, βαρύνουν τον εργοδότη. Στις προηγούμενες περιπτώσεις ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίσει τη διανυκτέρευση του ξεναγού, στο ίδιο ξενοδοχείο με τους ξεναγουμένους ή σε άλλο της ίδιας κατηγορίας, σε μονόκλινο δωμάτιο. Στις  πολυήμερες  κρουαζιέρες  ο εργοδότης εξασφαλίζει  στον ξεναγό καμπίνα  επιβατών. Εάν ο εργοδότης ζητήσει την προσωρινή εγκατάσταση ξεναγού εκτός της έδρας μόνιμης κατοικίας του, τότε υποχρεούται να παρέχει στον ξεναγό κατάλυμα και πλήρη διατροφή, θεωρουμένης δεδομένης της ημερήσιας αμοιβής ξενάγησης και των λοιπών παροχών, σύμφωνα με την παρούσα.

Μ. Εάν η απόσταση που διανύει ο ξεναγός, στη μεταφορά του, είναι μεγαλύτερη των 200 χλμ., δικαιούται να αναπαυθεί τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες πριν την ξενάγηση.

Ν. Σε περίπτωση αλλαγής των ξεναγουμένων ή της κατηγορίας της ξενάγησης, τότε θεωρείται ότι ανατέθηκε στον ξεναγό νέα ξενάγηση και ο ξεναγός δικαιούται την αντίστοιχη αμοιβή της νέας ξενάγησης.

Χρόνος απασχόλησης

1. Ο χρόνος απασχόλησης του ξεναγού καθορίζεται ως εξής:

  • α. Ξενάγηση μισής ημέρας θεωρείται η εκδρομή διάρκειας μέχρι 4 ωρών.
  • β. Ξενάγηση ολοήμερη θεωρείται η εκδρομή διάρκειας μέχρι 8 ωρών.
  • γ. Ολοήμερη θεωρείται η εκδρομή είτε είναι τοπική, είτε κρουαζιερόπλοιου, εφόσον καλύπτει, βάσει προγράμματος, πρωινές και απογευματινές ώρες και μέχρι συμπληρώσεως του κατά νόμων ωραρίου.
  • δ. Ξενάγηση νυκτερινή θεωρείται αυτή που αρχίζει μετά την 20:00 ώρα και διαρκεί μέχρι 4 ώρες. Εάν στην αρχή ή λήξη της νυκτερινής ξενάγησης ή συνοδείας δεν λειτουργούν συγκοινωνίες ή δεν εξυπηρετούν, ο εργοδότης υποχρεούται να μεταφέρει τον ξεναγό από και προς το σπίτι του ή προς τον τόπο εκκίνησης και αντίστροφα. Αντί μεταφοράς ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει στον ξεναγό τις δαπάνες μεταφοράς του με ταξί.

2. Για κάθε ώρα ξενάγησης  που υπερβαίνει το χρόνο που καθορίζεται παραπάνω, ο ξεναγός αμείβεται υπερωριακά.

Έξοδα διατροφής-διανυκτέρευσης

Α. Τα έξοδα διατροφής και διανυκτέρευσης του ξεναγού, κατά τη διάρκεια της εκδρομής βαρύνουν τον εργοδότη.

Β. Στη διάρκεια ολοήμερης (μονοήμερης) ξενάγησης ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον ξεναγό τουλάχιστον ένα γεύμα ή το αντίτιμό του. Στη διάρκεια της πολυήμερης ξενάγησης, που σαν τέτοια θεωρείτε η πλέον της μίας μέρας ξενάγηση εκτός πόλεως, ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον ξεναγό δύο γεύματα και πρωινό, καθώς και διανυκτέρευση, σε μονόκλινο δωμάτιο, στο ίδιο ξενοδοχείο με τους ξεναγουμένους ή σε άλλο της ίδιας κατηγορίας

Γ. Το παρεχόμενο πρόγευμα ορίζεται σε 5 ευρώ ενώ το γεύμα και το δείπνο σε  15  έκαστο. Τα ποσά αυτά καταβάλλονται εφόσον δεν εκδίδεται από το τουριστικό γραφείο voucher.

Επίδομα εορτών

Στους υπαγόμενους στην παρούσα χορηγείται επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και η άδεια με το επίδομα αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Οι αμοιβές των Κυριακών και αργιών προσαυξάνονται σύμφωνα με τον νόμο.

Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

Αποδοχές ανώτερες από αυτές της ΣΣΕ, ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από τους νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, ατομικές ή συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις, κανονισμούς εργασίας, έθιμα, κλπ., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Διεύθυνση:
Απόλλωνος 9α - 10557 Αθήνα

Τηλέφωνα:
+30.
210-3220090, +30.210-3229705

Φαξ:
 210-3239200

Email:
 info@tourist-guides.gr

ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ »

1500+

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΞΕΝΑΓΟΙ

28

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

96

ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Κάντε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο

Κάντε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών Παγκόσμια Ομοσπονδίας Ξεναγών (W.F.T.G.A.) Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ξεναγών (F.E.G.)

Το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών βοηθά στην εξεύρεση των κατάλληλων ξεναγών, σε γλώσσα και εξειδίκευση, για τα προγράμματα Σχολείων, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Οργανισμών καθώς και μεμονωμένων επισκεπτών.

info@tourist-guides.gr
+30.210-3220090