Απαιτούμενα δικαιολογητικά για επίδομα ΟΑΕΔ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για επίδομα ΟΑΕΔ:

  1. Ένσημα του προηγούμενου έτους και φωτοτυπία αυτών.
  2. Ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής.
  3. Ταυτότητα ξεναγού.
  4. Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας.
  5. Φωτοτυπία της τελευταίας απόδειξης από το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, αλλά και το Δελτίο για Έλεγχο.
  6. Αρ. Τραπεζικού Λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας.

Το ατομικό όριο δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 14.380,04 Ευρώ (Συνολικό Ατομικό Εισόδημα) και τα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα, εάν υπάρχουν, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 1.467,35 Ευρώ.
Το επίδομα αρχίζει από 01/12/2010 και φτάνει μέχρι 29/02/2012, για όλους τους ξεναγούς που έχουν καλύψει τα 300 ένσημα-ημερομίσθια.

Μειωμένο επίδομα ανεργίας επίσης δικαιούνται:

  1. για 2 μήνες, όσοι έχουν φέτος τουλάχιστον 100 ένσημα δηλαδή 2.856,00 Ευρώ φορολογητέο εισόδημα (δηλαδή το σύνολο όλων των μικτών, μείον το σύνολο των κρατήσεων του ΙΚΑ του εργαζομένου).
  2. για 3 μήνες όσοι έχουν φέτος τουλάχιστον 200 ένσημα δηλαδή 5.124,00 Ευρώ φορολογητέο εισόδημα (δηλαδή το σύνολο όλων των μικτών, μείον το σύνολο των κρατήσεων του ΙΚΑ του εργαζομένου).

Νομοθετικό πλαίσιο για την επιδότηση λόγω ανεργίας των ξεναγών όλης της χώρας

Απόφαση Υπουργείου Εργασίας 34061/1999, Φ.Ε.Κ. 2076/Β/25.11.1999

Παράγραφος 1

Α) Η λόγω ανεργίας επιδότηση των προσώπων που αφορά η απόφαση αυτή, περιλαμβάνει αποκλειστικά τις παροχές που προβλέπουν οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου, λαμβάνει χώρα κατά τους μήνες Δεκέμβριο εκάστου έτους και Ιανουάριο-Φεβρουάριο του επόμενου έτους, τελεί υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι έχουν πραγματοποιήσει 100 τουλάχιστον ημέρες εργασίας στην ασφάλιση της ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. κατά το προηγούμενο από την έναρξη επιδότησης (1 η Δεκεμβρίου) ημερολογιακό έτος και έχουν την ιδιότητα του ξεναγού.

Β) Το κατά τις διατάξεις της απόφασης αυτής επίδομα ανεργίας καταβάλλεται για δύο (2) μήνες, εκτός αν ο ασφαλισμένος εντός της χρονικής περιόδου της προηγούμενης περίπτωσης έχει πραγματοποιήσει άνω των διακοσίων (200) ημερών στην ασφάλιση της ανεργίας, οπότε καταβάλλεται για τρεις (3) μήνες.

Γ) Την επιδότηση αυτή δεν δύναται να λάβει ο ξεναγός, του οποίου το ετήσιο ατομικό εισόδημα από ΣΤ' πηγή υπερβαίνει το ποσό των 4.000.000 δρχ., όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατο έγγραφο της οικείας Οικονομικής Εφορίας. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο κατά εκατό χιλιάδες (100.000) δρχ. από την 1 η Δεκεμβρίου του έτους 2000.

Δ) Για κάθε μήνα το επίδομα καταβάλλεται επί εικοσιπέντε (25) ημέρες.

Παράγραφος 2

Α) Οι ξεναγοί μπορούν να επιδοτηθούν για πρώτη φορά από 1 η Δεκεμβρίου 1999, εφόσον συγκεντρώνουν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Β) Η επιδότηση αρχίζει από την 1 η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, εφόσον ο ασφαλισμένος υποβάλλει σχετική αίτηση κατά την περίοδο 1 η Νοεμβρίου-31 η Δεκεμβρίου στην Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. του τόπου κατοικίας του.

Σε διαφορετική περίπτωση η επιδότηση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, χωρίς να είναι δυνατόν η διάρκεια αυτής να ξεπερνά την 28 η Φεβρουαρίου.

Παράγραφος 3

Το μηνιαίο ποσό του επιδόματος ανεργίας προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ισχύοντος κατά την 1 η Δεκεμβρίου εκάστου έτους βασικού ημερησίου επιδόματος ανεργίας επί τον αναγνωριζόμενο αριθμό ημερών επιδότησης κατά ημερολογιακό μήνα, χωρίς προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών.

Παράγραφος 4

Α) Πρόσωπα που έχουν απασχοληθεί μέσα στο κρίσιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, χρονικό διάστημα ως ξεναγοί, αλλά έχουν πραγματοποιήσει κατά την αυτή περίοδο περισσότερες ημέρες ασφάλισης σε άλλη απασχόληση, διέπονται για την λόγω ανεργίας επιδότησή τους από τις γενικές διατάξεις του Ν.Δ. 2961/54, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Για την επιδότηση αυτή λαμβάνονται υπόψη και ημέρες εργασίας που ο ενδιαφερόμενος πραγματοποίησε ως ξεναγός, χωρίς να είναι δυνατόν από τον συνυπολογισμό αυτόν η επιδότηση με βάση τις κοινές διατάξεις να υπερβαίνει την ισχύουσα εκάστοτε ελάχιστη μόνο διάρκεια αυτής.

Β) Ημέρες ασφάλισης ληφθείσες υπόψη δεν προσμετρούνται για οποιαδήποτε νέα επιδότηση.

Παράγραφος 5

Α) Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, η ιδιότητα του ξεναγού θα αποδεικνύεται από την «ειδική ταυτότητα ξεναγού», θεωρημένη για κάθε έτος από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και το δελτίο του άρθρου 6 του Ν. 710/1977, τα οποία ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.

Παράγραφος 6

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως για την επιδότηση των πιο πάνω ασφαλισμένων οι διατάξεις του Ν.Δ. 2961/54, όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα, εφόσον οι σχετικές ρυθμίσεις δεν είναι αντίθετες προς τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 (περί δημοσίου λογιστικού). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου Ν. 301/76.

Παράγραφος 7

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 1999

 

Διεύθυνση:
Απόλλωνος 9α - 10557 Αθήνα

Τηλέφωνα:
+30.
210-3220090, +30.210-3229705

Φαξ:
 210-3239200

Email:
 info@tourist-guides.gr

ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ »

1500+

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΞΕΝΑΓΟΙ

28

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

96

ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Κάντε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο

Δεν θα εμπιστευόσουν έναν γιατρό,
δάσκαλο ή οδηγό χωρίς άδεια.
Γιατί έναν ξεναγό;

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών Παγκόσμια Ομοσπονδίας Ξεναγών (W.F.T.G.A.) Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ξεναγών (F.E.G.)

Το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών βοηθά στην εξεύρεση των κατάλληλων ξεναγών, σε γλώσσα και εξειδίκευση, για τα προγράμματα Σχολείων, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Οργανισμών καθώς και μεμονωμένων επισκεπτών.

info@tourist-guides.gr
+30.210-3220090